9 Mayıs 2011 Pazartesi

PARMAKLARINIZ KİŞİLİĞİNİZİN AYNASI MI?


Sağ elinizi kaldırıp şöyle bir bakın: Hangi parmak daha uzun? İşaret parmağınız mı, yoksa yüzük parmağınız mı? Tanımadınız birinin parmaklarının uzunluk farkına bakıp onun kişilik özelliklerini tahmin etmek oldukça eğlenceli olmaz mıydı?

Geçen yıl İngiliz araştırmacılar prostat kanserine yakalanma riskinin işaret parmağı uzunluğu ile (göreceli olarak yüzük parmak uzunluğu ile) bağlantısı olduğunu bildirdiler. İşaret parmağı uzunluğu yüzük parmağı uzunluğuna göre fazla olan erkeklerde prostat kanseri gelişme riski %33 daha düşüktü bulgulara göre.

Bu alanda ilk kez İngiliz araştırmacı JT Manning, 2002 yılında prenatal (doğum öncesi) cinsiyet hormonlarının etkilediği işaret parmağının yüzük parmağına oranının, çeşitli fizyolojik, psikolojik ve davranışsal özellikler ile ilişkili olduğunu bildirdi. İlerleyen yıllarda yaptığı çalışmalarda da yine el parmak oranlarının kalp krizi geçirme riski ile olan bağlantısını buldu.

Austin ve arkadaşları, 156 tıp fakültesi öğrencisi üzerinde yaptıkları çalışmalarında, kız öğrencilerde empati ve duygusal zekanın erkek öğrencilerden daha fazla olduğunu ve bunun da akademik performansı artırdığını gösterdiler (2005).

Millet ve Dewitte adlı araştırmacılar, 2006 yılında üniversite öğrencilerinde yaptıkları çalışmada yüzük parmağı işaret parmağından daha uzun olan, başka deyişle yüksek testosteron özelliği gösteren öğrencilerin, işbirliğine daha yatkın olduğunu buldular.

Parmak oranları anne karnında belirleniyor

Eldeki işaret parmak uzunluğunun yüzük parmak uzunluğuna oranının vücuttaki cinsiyet hormonlarının düzeyleri ile ilişkili olduğunu bildiren birçok çalışma yapıldı. Bunlara göre, yaşamın ilk aylarda maruz kalınan anneye ait cinsiyet hormonları (testosteron ve östrojen), parmak oranının ne olacağına etki ediyor ve ilerleyen yaşlarda da parmakların uzunluğu değişse de oranı aynı kalıyor. Daha önce yapılan bir çalışmada da yüzük parmağı işaret parmağına göre daha uzun olan kadınların erkek çocuk doğurmaları olasılığının arttığı bildirilmişti.

Kadında işaret parmağı, erkekte yüzük parmağı daha uzun

Parmak oranları ile kandaki hormon düzeyleri karşılaştırıldığında, genel olarak kadın cinsiyetinde işaret parmağı uzunluğu ile östrojen hormonu yüksekliği arasında, erkek cinsiyetinde ise yüzük parmağı uzunluğu ile testosteron hormonu yüksekliği arasında ilişki bulunmakta. Ancak iki parmağın eşit olması ve her iki cinsiyette de karşı cins bulgularına uyan parmak oranları sıklıkla görülebiliyor. İşaret parmağı uzun olan erkek bireylerin daha duygusal ve hassas; yüzük parmağı daha uzun olan kadınların ise daha yarışmacı, agressif ve atak yaradılışta oldukları gözleniyor.

Türkiye’de ilk kez Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yapıldı

2009 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege üniversitesi Paramedik Programı öğrencilerinde yapılan çalışma, parmak oranları ile kişilik özellikleri arasındaki olası bağıntıyı acil tıp hizmetlerine yardımcı eleman olarak iş yapan paramedik grubunda göstermeyi amaçlıyordu. Paramedikler, meslekleri gereği kaza anında ilk yardım ekibinde yer alan önemli teknik elemanlardır ve ataklıkları, çabuk davranma-karar verme güdüleri, soğukkanlı olmaları hasta hayatı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, bu programı kendilerine mesleki eğitim olarak seçen bireylerin kişilik özellikleri psikolojik testlerle ortaya konuldu. Her bir katılımcının parmakları 0.01 mm’ye duyarlı elektronik kumpasla ölçüldü ve işaret parmağının yüzük parmağına göre oranları hesaplandı. Daha sonra ise öğrencilerin parmak uzunluklarına bağlı olarak psikolojik testlerinin sonuçları karşılaştırıldı. Karşılaştırma hem sağ el için hem sol el için hem de her iki elin birlikte ele alınıp birlikte değerlendirildiği durum için ayrı ayrı olarak yapıldı.

Bu çalışmada önce cinsiyet gruplarında parmak uzunluklarına göre, östrojenin veya testosteronun baskın olması açısından farklılık incelendi. Sonuçlara göre, sağ ve sol elde, ve de her iki el birlikte alındığında, kız ve erkek öğrencilerin yaklaşık % 80 düzeyinde, parmak oranlarına göre testosteronun yüksek olduğu görüldü. Kız öğrencilerde östrojenin baskın olduğu grubun oranının daha yüksek olması beklenebilecekken, elde edilen oran erkeklerle benzer şekilde gerçekleşti. Hem sağ elde hem sol elde, hem de her iki el birlikte ele alındığında kızlarla erkeklerin, testosteron ve östrojenin baskın olması açısından yapılan gruplamalara dağılımı açısından istatistiksel farklılık göstermedikleri gözlendi. Yani belirtilen programdaki kız ve erkek öğrencilerde aynı oranda testosteron ve östrojenin baskın olduğu görüldü.

Çalışmada yapılan diğer bir karşılaştırma ise; parmak oranlarına göre testosteron ve östrojenin baskın olduğu grupların, ölçek toplam puanları açısından karşılaştırılmasıydı. Sonuçlara bakıldığında sağ el parmaklarına göre testosteron ve östrojenin baskın olduğu grupların, Dikkatli Karar Verme Stili Alt Boyutu ve 5 Faktörlü Kişilik Envanteri’nin Yeniliğe Açıklık Alt Boyutunda ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı. Testosteronu baskın olan grubun östrojeni baskın olan gruptan, hem dikkatli karar verme puanın hem de yeniliğe açıklık puanın daha yüksek olduğu belirlendi.

Sol el parmaklarına göre testosteron ve östrojenin baskın olduğu grupların ise Schutte Duygusal Zeka Ölçeği-Duyguların Değerlendirilmesi Alt Boyutunda ve 5 Faktörlü Kişilik Envanteri Sorumluluk/ Kararlılık Alt Boyutunda ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı. Sağ elde olduğu gibi sol elde de testosteronu baskın olan grubun, östrojeni baskın olan gruptan, hem duyguların değerlendirilmesi puanının hem de sorumluluk kararlılık puanın daha yüksek olduğu görüldü.

Bu çalışmada hem sağ ve sol el, hem de her iki el birlikte alındığında, kız ve erkek öğrencilerin yaklaşık %80 düzeyindeki bir oranında, parmak oranlarına göre testosteronun baskın olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerde östrojenin baskın olduğu grubun oranının daha yüksek olması beklenebilecekken, erkeklerle benzer şekilde gerçekleşmiştir. Testosteronu baskın olan grupların, östrojeni baskın olan gruplardan; dikkatli karar verme, düzenlilik, sorumluluk/kararlılık, analitik düşünme ve duyarlılık puanın daha yüksek olduğu gözlenmektedir.

Her iki el birlikte alındığında ise sağ elde ve sol elde yüzük parmağı daha uzun olan yani testosteronu baskın olan grubun, işaret parmağı görece daha uzun olan yani östrojeni baskın olan gruptan; hem duyguların değerlendirilmesi puanının, hem de sorumluluk kararlılık puanın daha yüksek olduğu görüldü. Ayrıca her iki ele göre de testosteronu baskın olan grubun östrojeni baskın olan gruptan, dikkatli karar verme, düzenlilik, sorumluluk/kararlılık, analitik düşünme ve duyarlılık puanının daha yüksek olduğu gözlenmekteydi. Yüzük parmağı daha uzun yani testosteronu baskın olan grubun, işaret parmağı daha uzun yani östrojeni baskın olan gruptan; dikkatli karar verme puanının ve yeniliğe açıklık puanının daha yüksek olduğu belirlendi.

Bu çalışmanın sonuçları göz önüne alındığında bazı mesleklerde, mesleği seçen öğrencilerin daha eğitim süreçlerinin başlangıcında kişilik testlerine tabi tutulması ve sonuçlara göre yalnızca uygun adayların (örneğin dikkatli ve çabuk karar veren, düzenli, sorumluluk/kararlılık katsayısı yüksek, analitik düşünen ve empatik-duyarlı gibi kişilik özellikleri gerektirten mesleklerde olacağı gibi) eğitime alınmasına karar verilmesi, mesleğe çok uygun olmayan kişilerin önceden belirlenmesi bağlamında emek ve zaman kayıplarını engelleyebilir gibi görünmektedir. Parmak uzunluklarının ölçülmesi ise kişilerin belirtilen özellikleri açısından tanımlanması sürecini kolaylaştıracak veya katkı sağlayacak gibi görünmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Paramedik Programı öğrencilerinde yapılan bu çalışmanın zayıf olan yönleri, çalışılan grubun nispeten küçük ve özel bir grup olması ve kan hormon düzeylerinin bakılamamış olmasıdır. Ancak daha önceki bilgilere göre, kan hormon düzeyleri ileri yaşlarda da parmak oranlarını anlamlı oranda değiştirmemektedir. Ayrıca araştırmacılar elde edilen bilgilerin daha genel kullanımı için ve daha kesin sonuçlar ortaya koymak amacıyla çalışmayı genişletmiş bulunmaktadırlar. Bu doğrultuda çalışmalar sürmektedir.Çalışmanın yazarları:


Funda Aksu¹, Arkun Tatar², Suphi Türkmen³, Semra Çelikli4, Aksel Çelik5, Süleyman Tetik¹

 
¹ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı


² Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü


³ Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


4 Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu


5 Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu


Kaynaklar

1. Çelikli S. Yeni Açılan Paramedik Programlarının Karşılaştığı Sorunlar, IV. Paramedik Sempozyumu, Sempozyum Özet Kitabı. Ankara. 2008, s. 49-52.

2. Ünlüoğlu İ, Ekşi A, Anık N. Yeni Bir Sağlık Meslek Grubu; Paramedikler. STED. 2002; 11(4): 308.

3. Uz Çağlar. Acil Tıp Sistemi ve Paramedik. Turk J Emerg Med. 2001; 1(1).

4. Tosun U, Kızılkan Ç, Kılıç S, Özer M, Yıldıran N. Yeni Mezun Paramediklerin İlk ve Acil Yardım Teorik/Uygulamalı Eğitim Düzeyi ve Yeterlilik Algıları. TAF Prev Med Bull 2009; 8(4):291-296.

5. Lippa RA. Finger lengths, 2D:4D ratios, and their relation to gender-related personality traits and the Big Five. Biol Psychol. 2006 Jan;71(1):116-21. Epub 2005 Apr 26.

6. Millet K, Dewitte S. Second to fourth digit ratio and cooperative behavior. Biol Psychol. 2006 Jan;71(1):111-5. Epub 2005 Jul 15.

7. Aksu F, Topacoglu H, Arman C, Ataç A, Tetik S. Neck Circumference and 2:4 Digit Ratio in Patients with Acute Myocardial Infarction. Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2009; 21(2):147-52.

8. Manning JT, Taylor RP. Second to fourth digit ratio and male ability in sport: implications for sexual selection in humans. Evol Hum Behav 2001; 22 (1):61–69.

9. Manning JT, 2002. Digit ratio. Rutgers University Pres, New Brunswick.

10. Honekopp J, Manning, JT, Muller C. Digit ratio (2D:4D) and physical fitness in

males and females: Evidence for effects of prenatal androgens on sexually selected traits. Hormones and Behavior, 2006; 49 (4): 545–549.

11. Pokrywka L, Rachon D, Sucheka-Rachon K, Bitel L. The second to fourth digit ratio in elite and non-elite female athletes. American Journal of Human Biology, 2006;17 (6): 796–800.

12. Tester N, Campbell A. Sporting achievement: what is the contribution of digit ratio? J Pers 2007; 75 (4):663–677.

13. Mann, L., Radford, M., Burnett, P., Ford, S., Bond, M., Leung, K., Nakamura, H., Vaughan G. ve Yang, K. S. Cross-Cultural Differences in Self-Reported Decision-Making Style and Confidence. International Journal of Psychology. 1998; 33 (5), 325-335.

14. Deniz, M. E. Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz Saygı Karar Verme Stilleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2004; 4 (15).

15. Schutte, N. S., Malouff, J. M., Hall, L. E., Haggerty, D. J., Cooper, J. T., Golden, C. J., & Dornheim, L. Development and validation of a measure of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 1998; 25, 167–177.

16. Austin EJ, Saklofske DH, Huang S. H. S. & McKenney, D. Measurement of trait emotional intelligence: testing and cross-validating a modified version of Schutte et al.'s (1998) measure. Personality and Individual Differences, 2004; 36, 555-562.

17. Tok S, Moralı S, Tatar A. Schutte Duygusal Zeka Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Uluslararası Duygusal Zeka ve İletişim Sempozyumu, 7-9 Mayıs 2007, İzmir, Türkiye.

18. Tatar, A. Doğrulayıcı Faktör Analiziyle İş Ortamına Yönelik Stresi Ölçmek Üzere Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: İş Ortamı Stres Ölçeği’nin (İOSÖ) Güvenirlik ve Geçerliliği. 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21-23 Mayıs 2009, Eskişehir, Türkiye.

19. Baron-Cohen S, Wheelwright S. The empathy quotient: an investigation of adults with Asperger syndrome or high functioning autism and normal sex differences. J Autism Dev Disord. 2004; 34: 163-175.

20. Bora, E.ve Baysan, L. Empati Ölçeği-Türkçe Formunun Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özellikleri. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2009; 19, 39-47.

21. Somer, O., Korkmaz, M.& Tatar, A. Beş Faktör Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi-I: Ölçek ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması. Türk Psikoloji Dergisi, 2002; 17, 49, 21-37.

22. Somer, O., Korkmaz, M. & Tatar, A. Kuramdan Uygulamaya Beş Faktör Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Envanteri (5FKE). Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir, 2004.

23. Zorn J, Snyder J, Satterblom K. Analysis of Incomes of New Graduate Physician Assistants and Gender, 1998-2006. Journal of Allied Health, 2009; 38,3; pg. 127.


24. Austin EJ, Evans P, Goldwater R, Potter V. A preliminary study of emotional intelligence, empathy and exam performance in first year medical students. Personality and Individual Differences 2005; 391395–1405.
Uzm. Dr. Funda Taştekin Aksu

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder